سید داود حسینی / آقای 6 صبح
  • مدرس تحول و توسعه فردی و سازمانی

  • مشاور و منتور ارتقای کسب و کار

  • مدرس الگوریتم ذهن

  • مدرس دوره‌های آموزشی ذهنیت و مهارت

  • کارآفرین

آقای 6 صبح